Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvan :

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres :

Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak No:2 Ofis:3 Blok D:11-12-13

Telefon : 0850 225 10 10

Mersis No : 9999999999999

E-Posta [email protected]

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

İşbu kısımda sözleşme konusu Ürün ya da Ürünler’in temel özellikleri açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen toplam satış bedeline KDV ve diğer tüm vergiler dahildir.

Sepet İçeriği :

[sepet-tutar]

Ürün Toplam Bedeli

Ödeme Şekli : Online ödeme

Teslimat Adresi :[kargo-adresi]

Teslim Edilecek Kişi : [kargo-kullanici-adi]

Fatura Adresi : [fatura-adresi]


Fatura Bilgileri

Adı Soyadı : [fatura-kullanici-adi]

Adres : [fatura-adresi]

Telefon : [telefon-no]

E-posta : [e-posta-adresi]

 1. TESLİMAT

Sözleşme konusu Ürün ya da Ürünler, siparişin onaylanarak ödemenin yapılmasını takip eden … gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.

Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Ürün/Ürünler Satıcı’nın belirlediği ve Alıcı’nın da işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olduğu lojistik firması tarafından Sözleşme madde 1.1’de verilen Alıcı adresine sevk edilir. Sevkiyat adresinde değişiklik olması ve bunun Ürün sevkiyatının başlamasından en az 2 işgünü önce satıcıya bildirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

Kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Ürün bedeline kargo fiyatı dahil değildir.

Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın Ürün’ü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, sözleşme konusu Ürün’ün siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 1. ÜRÜN BEDELİ

Belirlenen ürün bedeli, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2. maddesinde yer almakta olup; ALICI, seçmiş olduğu Ürün ve Ürün türüne göre belirlenen bu ücretin kendisinden tahsil edileceğini bilmektedir. İşbu bedellerde değişiklik olması halinde SATICI, bu hususta ilgili mecralardan gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

 1. CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin aşağıdaki 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, süresi içerisinde Satıcı’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde belirtilen ………… adresine yapılacaktır.

Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracı üzerinden iade edecektir.

Alıcı, cayma hakkını kullanarak iade edeceği Ürün’ü, Ürün’ü kendisine ulaştıran Kargo aracılığıyla cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu iade masraflarından Satıcı sorumludur.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Alıcı, aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.

   1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
   2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
   3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
   6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
   7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
   8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
   9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
   10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. UYUŞMAZLIK HALLİ

Sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık halinde,

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (4570 Türk Lirası) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değerin altındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz ilçe Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
 • Büyükşehir statüsünde olan bir ilde iseniz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen (4.570- 6.860 Türk Lirası aralığı) ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenen değer aralığındaki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz il Tüketici Heyeti’ne başvurabilirsiniz.
 • Belirtilen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

ALICI

Adı-Soyadı : [fatura-kullanici-adi]

E-Posta : [e-posta-adresi]

Tarih : [tarih]